Unità Accampamenti Name
40 50 Statua di pietra (est) 0 Inizia la simulazione
40 30 30 Statua di pietra (nord) 1 Inizia la simulazione
40 80 1 Torre della strega 2 Inizia la simulazione
30 40 40 Statua di pietra (sud) 3 Inizia la simulazione
40 40 Statua di pietra (sud) 4 Inizia la simulazione